آزمایشگاه‎های گروه علوم کامپیوتر

 
 گروه علوم کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان دارای یک سایت ویژه برگزاری کلاس‎های درسی با 27 کامپیوتر است که گروه‎های ریاضی و کامپیوتر نیز جهت برگزاری کلاس‎های درسی خود از به طور مشترک از این سایت آزمایشگاهی استفاده می‎نمایند.

 

هم‎چنین سایت کارشناسی با تعداد 45 کامپیوتر و ظرفیت افزایش به 50 کامپیوتر به طور مشترک مورد استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی سه گروه کامپیوتر، ریاضی و آمار قرار می‎گیرد.