نمایشگر یک مطلب

 

  برای پاسخ به درخواست های خود مینوانید باآدرس پست الکنرونیکی   edumathcomp@scu.ac.ir  کارشنارس آموزش تماس حاصل فرمایید

       

راهنمای دانشجویان

 

راهنمای اساتید 

 

                ورود به سامانه (LMS) آفلاین

                ورود به سامانه (LMS) آنلاین

                ورود به سامانه درس افزار

جهت دریافت خدمات پشتیبانی آنلاین و استفاده بهتر از این سامانه دانلود نرم افزارهای زیر توصیه میشود: