روسای قبلی

 

دکتر حبیب حریزاوی  دکتر عبدالمحمد فروزانفر  دکتر منصور سراج  پروفسور امیدعلی شهنی کرم‎زاده
 
دوران ریاست: سال 1386 تا 1390
دکترای ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
دوران ریاست: 1390 تا 1392
دکترای ریاضی محض از دانشگاه انگلستان

 
دوران ریاست: 1392 تا 1393
 دکترای ریاضی از کالج سن جونز هند

 
دوران ریاست: 1393 تا 1395
دکترای جبر از دانشگاه اکستر انگلستان
       
 دکتر رحیم چینی ‎‎پرداز

دکتر مهرداد نامداری

   
   

دوران ریاست: 1395 تا 1399
کترای آمار از دانشگاه نیوکاسل انگلستان

دوران ریاست:1399تا 1401

دکترای ریاضی از دانشگاه شهیدچمران اهواز