آیین نامه های آموزشی

آیین ‎نامه‎ های آموزشی کارشناسی، ارشد و دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس دکتری آمار دانلود (13,635.0k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانلود (6,605.3k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد آمار اقتصادی دانلود (7,690.2k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد آمار اجتماعی اقتصادی دانلود (577.4k)
سرفصل دروس کارشناسی آمار دانلود (6,562.2k)
شیوه نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 94 و پس از آن دانلود (309.6k)
آیین نامه دکتری آموزشی- پژوهشی سال 90-1 دانلود (176.1k)
آیین نامه دکتری آموزشی- پژوهشی سال 90 دانلود (176.1k)
آیین نامه دکتری 95 دانلود (260.9k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد 94 دانلود (1,928.9k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی 94 و بعد از آن دانلود (1,461.5k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (233.7k)