اعضای هیات تحریریه و مدیران

 دکتر عبدالرحمن راسخ  دکتر امیدعلی شهنی کرم‎زاده  دکتر فریبرز آذرپناه دکتر محمدرضا درفشه
 

نقش: سردبیر
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: شهید چمران اهواز 
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: ریاضی- جبر
دانشگاه: شهید چمران اهواز
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: ریاضی
دانشگاه: شهید چمران اهواز
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: ریاضی
دانشگاه: شهید چمران اهواز
 دکتر رحیم چینی‎پرداز  دکتر ناهید سنجری فارسی‎پور  دکتر احمد حقانی دکتر غلامعلی پرهام 
   
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: شهید چمران اهواز 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: الزهرا تهران
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: ریاضی
دانشگاه: صنعتی اصفهان
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: شهید چمران اهواز 
 دکتر علی رضایی علی‎آباد  دکتر غلامرضا محتشمی برزادران  دکتر بهاءالدین خالدی دکتر محمدرضا آخوند 

     
نقش: عضو، ویراستار ادبی
مرتبه علمی: استاد
رشته: ریاضی
دانشگاه: شهید چمران اهواز
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: فردوسی مشهد
 
نقش: عضو
مرتبه علمی: استاد
رشته: آمار
دانشگاه: رازی کرمانشاه
 
نقش: مدیر داخلی
مرتبه علمی: استادیار
رشته: آمار
دانشگاه: شهید چمران اهواز
 
دکتر حمدالله صالحی      
     
نقش: مدیر مسئول
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: فیزیک
دانشگاه: شهید چمران اهواز