اعضای هیات تحریریه و مدیران

فریبرز آذرپناه

سردبیر

 فریبرز آذرپناه

توپولوژی (حلقه های توابع پیوسته) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 maths.scu.ac.ir/~azarpanah
 azarpanahipm.ir
 +989161133687
 0000-0002-0788-2195
 
 
حمدالله صالحی

مدیر مسئول

 حمدالله صالحی

فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 science.scu.ac.ir/~salehi.h
 salehi_hscu.ac.ir
 
 
علی رضایی علی‌آباد (ویراستار بخش ریاضی)

ویراستار ارشد

 علی رضایی علی‌آباد (ویراستار بخش ریاضی)

ریاضی (نظریه مشبکه، توپولوژی و آنالیز) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

 

 aliabady_rscu.ac.ir
 
 
غلامعلی پرهام (ویراستار بخش آمار)

 

 غلامعلی پرهام (ویراستار بخش آمار)

آمار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

 

 parham_gscu.ac.ir
 
 
محمود بهبودی

اعضای هیات تحریریه

 محمود بهبودی

نظریه حلقه ها و جبرهای شرکت پذیر(جا به جایی و نا جا به جایی) گروه ریاضی. دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 m.behboodiipm.ir
 0000-0002-1914-9273

h-index: 17 
 
غلامعلی پرهام

 

 غلامعلی پرهام

احتمال، فرایندهای تصادفی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 maths.scu.ac.ir/~parham
 parham_gscu.ac.ir
 0611 33330464
 0000-0001-6574-9213
 
 
تمبا دوبه

 

 تمبا دوبه

ساختارهای جبری مرتب، تئوری قاب‌ها دانشگاه افریقای جنوبی (یونیسا)، افریقای جنوبی

 

 dubetaunisa.ac.za
 
 
حمزه ترابی

 

 حمزه ترابی

آمار دانشگاه یزد

 

 htorabiyazd.ac.ir
 
 
رحیم چینی‌پرداز

 

 رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
 chinipardaz_rscu.ac.ir
 0611 33330464
 0000-0003-1058-4735

h-index: 
 
قاسم حیدری‌نژاد

 

 قاسم حیدری‌نژاد

 دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

 

 gheidarimodares.ac.ir
 
 
عبدالرحمن رازانی

 

 عبدالرحمن رازانی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای، نظریه نقطه ثابت گروه ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ایران

 

 razani.sci.ikiu.ac.ir
 razanisci.ikiu.ac.ir
 0000-0002-7172-9241

h-index: 10 
 
جلیل رشیدی نیا

 

 جلیل رشیدی نیا

آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 

 www.iust.ac.ir/content/2899/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
 rashidiniaiust.ac.ir
 0000-0002-9177-900X

h-index: 23 
 
علی رضایی علی‌آباد

 

 علی رضایی علی‌آباد

ریاضی (توپولوژی) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

 

 aliabady_rscu.ac.ir
 
 
محمدرضا زادکرمی

 

 محمدرضا زادکرمی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 zadkarami_mscu.ac.ir
 
 
منصور سراج

 

 منصور سراج

تحقیق در عملیات گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

 maths.scu.ac.ir/~msaraj
 msarajscu.ac.ir
 0611 33330464
 0000-0003-4047-5185

h-index: 
 
سهراب عفتی

 

 سهراب عفتی

کنترل بهینه و بهینه سازی، مدل سازی شبکههای عصبی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 s-effati.profcms.um.ac.ir
 s-effatium.ac.ir
 0000-0001-9752-0034

h-index: 19 
 
محمدرضا علوی

 

 محمدرضا علوی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران

 

 alavi_mscu.ac.ir
 
 
علی‌رضا فخارزاده جهرمی

 

 علی‌رضا فخارزاده جهرمی

ریاضی (بهینه سازی، کنترل بهینه، طراحی شکل بهینه، ریاضی پزشکی، ٍَِ، داده کاوی) دانشگاه صنعتی شیراز

 

 a_fakharzadehsutech.ac.ir
 
 
محمد هادی فراهی

 

 محمد هادی فراهی

ریاضی -کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 farahi.profcms.um.ac.ir
 farahimath.um.ac.ir
 0000-0002-9711-6936

h-index: 13 
 
سعید قهرمانی

 

 سعید قهرمانی

احتمال، فرایندهای تصادفی دانشگاه وسترن نیو انگلند آمریکا

 

 sghahramwne.edu
 
 
امیدعلی کرم‌زاده

 

 امیدعلی کرم‌زاده

ریاضی (نظریه حلقه ها و مدول ها، حلقه های توابع پیوسته و آموزش ریاضی) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

 

 karamzadehscu.ac.ir
 
 
مجتبی گنجعلی

 

 مجتبی گنجعلی

مدلهای خطی، مدلهای خطی تعمیم یافته گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375289
 m-ganjalisbu.ac.ir
 0000-0002-8574-1750

h-index: 11 
 
غلامرضا محتشمی برزادران

 

 غلامرضا محتشمی برزادران

استنباط آماری دانشگاه فردوسی مشهد

 

 grmohtashamium.ac.ir
 
 
جمشید موری

 

 جمشید موری

ریاضی، گروه‌های متناهی دانشگاه نورث وست (NWU) افریقای جنوبی

 

 jamshid.moorinwu.ac.za
 
 
مهرداد نامداری

 

 مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 maths.scu.ac.ir/~namdari
 namdariipm.ir
 00989161133107
 0000-0003-0966-7234

h-index: 
 
سیامک نوربلوچی

 

 سیامک نوربلوچی

آمار بیزی در پزشکی مدرسه پزشکی دانشگاه مینه سوتا آمریکا

 

 noorb002umn.edu
 
 
محمد جلوداری ممقانی

 

 محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

 

 j_mamaghaniatu.ac.ir
 
 
محمدحسن حقیقی

 

 محمدحسن حقیقی

نظریه گراف، نظریه جبری گراف، جبر خطی گروه ریاضی، دانشگاه شیراز

 

 shirdarehshirazu.ac.ir
 09171030119
 
 
امیرحسین صنعت‌پور

 

 امیرحسین صنعت‌پور

آنالیز تابعی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی

 

 msc.khu.ac.ir/cv/219/a_sanatpour
 a_sanatpourkhu.ac.ir
 
 
فاطمه هلن قانع

 

 فاطمه هلن قانع

سیستم های دینامیکی دانشگاه فردوسی مشهد
(استاد تمام) گروه ریاضی

 

 mathstat.um.ac.ir/index.php?lang=fa
 ghanemath.um.ac.ir
 0000-0003-1356-8810

h-index: 
 
امیر هاشمی

 

 امیر هاشمی

جبر جابه جایی محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان
و
پژوهشکده ریاضیات، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی(شعبه اصفهان)

 

 amirhashemi.iut.ac.ir/ & www.ipm.ac.ir/fa/
 amir.hashemicc.iut.ac.ir
 0000-0003-1557-8430

h-index: 10 
 
محمد شهریاری

 

 محمد شهریاری

نظریه گروه ها دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
گروه ریاضی . دانشگاه تبریز

 

 scholar.google.com/citations?user=14ZUBZUAAAAJ&hl=en
 mshahryaritabrizu.ac.ir
 0000-0002-0463-2182

h-index: 
 
محمود محسنی مقدم

 

 محمود محسنی مقدم

آنالیز عددی دانشگاه کرمان

 

 mohsenimail.uk.ac.ir
 0000-0002-9022-8804

h-index: 19 
 
مهدی نجفی خواه

 

 مهدی نجفی خواه

هندسه دیفرانسیل دانشگاه علم و صنعت

 

 www.iust.ac.ir
 mnadjafikhahiust.ac.ir
 0000-0002-1354-9786

h-index: 13 
 
سعید علیخانی

 

 سعید علیخانی

نظریه گراف و ترکیبیات استاد تمام ریاضی- دانشگاه یزد

 

 yazd.ac.ir/people/alikhani
 alikhaniyazd.ac.ir
 0000-0002-1801-203X

h-index: 18 
 
غلامرضا آقا ملایی

 

 غلامرضا آقا ملایی

جبرخطی و کاربردهای آن دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 mathfaculty.uk.ac.ir/~aghamollaei
 aghamollaeiuk.ac.ir
 0000-0002-5837-4318

h-index: 
 
حسین مومنایی کرمانی

 

 حسین مومنایی کرمانی

ماتریس ها روی حلقه های تقسیم دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 mathfaculty.uk.ac.ir/~momenaee
 momenaeeuk.ac.ir

h-index: 
 
البرز آذرنگ

 

 البرز آذرنگ

جبر-جبر تعویض پذیر -توسیع حلقه ها گروه ریاضی- دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 maths.scu.ac.ir/~a.azarang
 a_azarangscu.ac.ir
 0000-0001-9598-2411

h-index:   
 
محمد فرشی

 

 محمد فرشی

علوم کامپیوتر دانشیار آزمایشگاه الگوریتم های ترکیبیاتی و هندسی بخش علوم کامپیوتر-دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد

 

 pws.yazd.ac.ir/farshi/
 mfarshiyazd.ac.ir
 0000-0002-1986-2722
 
 
امیر مافی

 

 امیر مافی

ریاضی گرایش جبرجابه جایی و جبر جابه جایی ترکیبیاتی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

 

 research.uok.ac.ir/~amafi/
 a.mafiuok.ac.ir
 
 
محمدرضا درفشه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

 محمدرضا درفشه

گروه‌های متناهی بخش ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

 

 darafshehut.ac.ir
 
 
محمداسماعیل سامعی

 

 محمداسماعیل سامعی

آنالیز تابعی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

 profs.basu.ac.ir/me-samei/
 mesameigmail.com
 09188121728
 
 
البرز آذرنگ

مدیر داخلی

 البرز آذرنگ

ریاضی-جبر دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 maths.scu.ac.ir/~a.azarang
 a_azarangscu.ac.ir
 0000-0002-1356-2411

h-index: 
 
صدیقه مومنی

کارشناس نشریه

 صدیقه مومنی

ادبیات دراماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 s.momeni100gmail.com