اعضای هیات علمی

البرز آذرنگ

البرز آذرنگ

البرز آذرنگ    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 3744
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

ساعت کلاس

10- 8

12- 10

14-12

16- 14

18- 16

روزهای هفته

شنبه

 

معادلات

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

رفع اشکال معادلات

مطالعه

یکشنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

 

جبر پیشرفته

مطالعه

دوشنبه

 

معادلات

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

رفع اشکال جبر پیشرفته

مطالعه

سه شنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

 

جبر پیشرفته

مطالعه

چهارشنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

حضور و مطالعه

مطالعه

 

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امید صادقی حسنوند بررسی ساختار حلقه ها توسط یکال ها و خود‌توان ها کارشناسی ارشد
محمد عاشوری مفرد نکاتی در مورد ایدال های اول اصلی کارشناسی ارشد
زهرا فرزین راد زیرحلقه های ماکسیمال جابه جایی دکتری
زهرا مصدر بررسی p-توسیع ها از حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد
فاطمه نورانی بررسی ایدآل های2-اول ضعیف در حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1401/11/19
اب خو-الهام زیرحلقه های آرتینی از حاصل ضرب حلقه های صفربعدی کارشناسی ارشد 1393/12/23
زهرا اسماعیلیان بررسی قانون ایدال اول در حلقه های تعویضپذیر کارشناسی ارشد 1391/07/17
بیژنی پور-اعظم توسیع های صحیح مینیمال حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1394/03/27
نسرین پارسا زیرحلقه‌های ماکسیمال و همریختی‌ها دکتری
حجت چاروسائی بررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی و نگرش ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه نهم شهرستان ماهشهر در سال تحصیلی 1400 - 1399 کارشناسی ارشد 1400/07/11
مینا خواجه پور رده بندی توسیع های مینیمال حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1391/12/21
مصطفی راه‌نورد توسیع های حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1392/07/20
مریم رحمانی عناصر تحویل ناپذیر در حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1399/11/26
سعاد رحمتی پور مدولهای poor-پروژکتیو کارشناسی ارشد 1392/07/27
مهتاب صالحوندی زیرحلقه های متناهیا تولید شده از [R[x کارشناسی ارشد 1401/07/30
طیبه طاهری بررسی حوزه های تجزیه یکتا کارشناسی ارشد 1392/11/29
محمدرضا علینقی زاده بررسی زیرحلقه های ماکسیمال در برخی از دامنه های صحیح دکتری 1401/07/26
گلرخ فرامرزی لم اجتناب از ایدآل های اول برای یک خانواده از ایدآل های اول از یک حلقه تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1400/07/20
سعید فرهادیان بابادی مدول هایی که دارای تعداد متناهی زیر مدول اند کارشناسی ارشد 1397/12/08
اکرم قاسمی رده بندی حلقه تعویض ﭘذیر با تعداد متناهی زیرحلقه یکدار کارشناسی ارشد 1391/11/23
پروین کاوسی ایدال های کوچک و بزرگ در حلقه های شرکت پذیر کارشناسی ارشد 1399/07/09
اشرف کرم زاده دامنه های ارزیابی کارشناسی ارشد 1390/04/21
خدیجه محمدیان تعمیم قضیه های کوهن- کاپلانسکی در حلقه های تعویض ناپذیر کارشناسی ارشد 1394/11/05
مریم محمدیان اعضای ایدال های اول مینیمال در حلقه های( تعویض ناپذیر) کارشناسی ارشد 1392/07/28
معصومه مرعشی مدول های دو طرفه کارشناسی ارشد 1390/12/20
زینب‌السادات مرعشی‌زاده تعمیم تجزیه ایدالها به ایده الهای متباین کارشناسی ارشد 1392/11/27
فرشته مطاعی مجموع مستقیم مدول های ریکارت کارشناسی ارشد 1392/11/26
ماجده مطوری اجتماع متناهی از زبرحلقه های یک دامنه صحیح کارشناسی ارشد 1398/04/25
حمیده ممبینی یکتایی تجزیه به ایده الها در حلقه های تعویض پذیر نوتری کاهش یافته کارشناسی ارشد 1392/11/27
پروانه مهدی زاده کوزری بررسی متناهی بودن زنجیرها از حلقه های میانی کارشناسی ارشد 1392/07/27
سکینه موسوی تحدید ایده آل های اصلی که ماکسیمال اند. کارشناسی ارشد
ناهید ناصری FIP-توسیع ها و FCP-توسیع های حلقه های تعویض پذیر کارشناسی ارشد 1394/11/06
رامش یوسفی بررسی قانون ایدالهای یک طرفه اول برای حلقه های تعویض ناپذیر کارشناسی ارشد 1391/08/24
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نمایش 11 نتیجه
از 1
شماره تماس: 3744
پست الکترونیکی: