اداره خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

مسئولیت

 

حسین شجاعی

دیپلم

 3706

مسئول اموال

                                          

علی عیدی پور

دیپلم

 3729

خدمات حوزه ریاست      

 

ادریس ناصری فرد

دیپلم

 3729

خدمات گروه آمار

 

عباس نواصر

دیپلم

 3729

نامه رسان و باغبان

 

محمدرضا طالبی     

کارشناسی ارشد  

 3719

رئیس خدمات 

 

غلامحسین میرالک کاردانی   مسئول انبار