معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی فعلی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی سیاوشی
مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس پست الکترونیک: m.siavoshi@scu.ac.ir

شماره تماس: 33330040 (61) 98+