چارت سازمانی دانشکده

 

 رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه -کتابخانه / مرکز رایانه / دفتر مجله

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اداره آموزش

مدیر گروه ریاضی/ مدیر گروه آمار / مدیر گروه علوم کامپیوتر

حسابداری

اداره امور عمومی