رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی : مهرداد نامداری
مدرک تحصیلی :  دکتری ریاضی (حلقه های توابع پیوسته)
آدرس پست الکترونیک: Namdari@scu.ac.ir  
 شماره تماس: 33226665 (061)