اعضای هیات علمی

غلامعلی پرهام

غلامعلی پرهام

غلامعلی پرهام    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یقطان داخل عطشان مدل¬سازی و نظارت فرایند خودبازگشتی مرتبه اول صحیح مقدار با توزیع نوآوری¬های پواسون آماسیده هندسی کارشناسی ارشد
زهره رنجبر فرآیند خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول دو پارامتری با عملگر نازک دوجمله ای و نوآوری های سری توانی کارشناسی ارشد 1401/07/30
فروغ زاده دباغ فرایندهای خودبازگشتی مقدار صحیح مرتبه‌ی اول با نوآوری‌های سری‌توانی تعمیم‌یافته با پارامتر آماسیده کارشناسی ارشد
مهسا زارع برات پور فرآیند خودبازگشتی مرتبه اول صحیح مقدار با نوآوری های پواسن تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1401/07/27
محمدرضا غانمی یک مدل خودبازگشتی مقدار صحیح مرتبه اول با نوآوری های بِل کارشناسی ارشد 1401/10/20
محمد اذرباد کنترل تصادفی بهینه تزریق سرمایه در مدل کرامر-لاندبرگ تحت ساختار وابستگی تنک شده دکتری
بهروز ایسپره برآورد احتمال های انتقال در مدل های نیم مارکف چند حالتی با سانسور کارشناسی ارشد 1394/06/23
ابوذر بازیاری احتمالات ورشکستگی و شکستن کران لاندبرگ با خسارت‌های وابسته کارشناسی ارشد 1386/01/01
حکیم بکری زاده تعمیم برخی از توابع مفصل دکتری 1393/11/18
زینب بهباش مقایسه آزمون های نیکویی برازش برای تابع مفصل کارشناسی ارشد 1392/03/06
صغری بهلوری حجار اولین زمان گذر فرآیند پواسن فیلترشده با تابع شکل نمایی کارشناسی ارشد 1389/12/11
عباس پاک برآورد پارامتر توزیعهای طول عمر با استفاده از داده های سانسور شده فازی دکتری 1393/03/18
حسین جولایی برآورد توزیع زمان اصابت و نرخ وقوع در فرآیندهای نیمه مارکف پنهان کارشناسی ارشد 1394/08/04
امید چترابگون برآورد تابع چگالی مفصل از طریق موجک چندگانه دکتری 1393/11/07
امید چترابگون اولین زمان گذر در فرایند های پاداش با تابع پاداش غیرخطی کارشناسی ارشد 1389/08/10
احمد حیدری بهنوییه وابستگی دمی با تابع مفصل کارشناسی ارشد 1390/12/08
محسن حسینی بررسی کاربرد فرآیند شاخه‌ای و توابع درستنمایی در تامین سلامت عمومی جامعه کارشناسی ارشد 1385/01/01
سحر درنیانی هموارسازی هسته‌ای تابع نوسان نگار با استفاده از اختلاف کوبلک- لیبر و ارزیابی میزان بهینگی آن کارشناسی ارشد 1383/01/01
نوید دهدارکارسیدانی مدل بندی بر اساس ساختار مفصل زوجی با گراف غیرمدور جهت دار غیرگوسی کارشناسی ارشد 1392/12/24
الهام رامزی یک فرآیند پواسون خودبازگشتی مرتبه 2 با ساختار فصلی کارشناسی ارشد 1395/11/27
مهران رحمانی مدل مارکف پنهان برای پیش بینی روند قیمت کارشناسی ارشد 1390/09/21
مرضیه رویگری مقایسه برآورد هیل و برآورد نیرومند GLM در توزیع نوع پارتو کارشناسی ارشد 1392/11/28
مرضیه زمانی علویجه روشی برای بدست آوردن توزیع هزینه کل روی طول عمر یک فرایند تصادفی کارشناسی ارشد 1383/01/01
هیله زهیری مدل های اتورگرسیو میانگین متحرک خطی تعمیم یافته پواسن کارشناسی ارشد 1397/12/08
مریم شالباف یک فرآیند خود بازگشتی دلاپورت مرتبه اول دکتری 1400/11/30
سهیل شکری فشتالی سرمایه‌گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطرة بیمه‌گر: مینیمم کردن احتمال ورشکستگی بیمه‌گر کارشناسی ارشد 1384/01/01
مولود عبدالهی مقایسه های تصادفی سیستم های سری و موازی در بعضی متغیرهای تصادفی مستقل ناهمگن با توزیع های تعمیم یافته طول عمر دکتری 1400/11/02
بهاره عزیزی جبارابادی روند موفقیت در یک دنباله از متغیرهای تصادفی تبادل پذیر جزئی کارشناسی ارشد 1391/11/30
زینب قلیزاده گزور برآورد ماکسیم درستنمایی پارامترهای مدل مارکوف پنهان و نیمه مارکوف پنهان کارشناسی ارشد 1389/03/19
مریم قنواتی مقایسه یک آزمون کارا با آزمون‌های نیکویی برازش براساس مفصل واین کارشناسی ارشد
فرهاد مرادی مدل‌های توزیع تاخیری و کاربرد این مدل‌ها در مدل‌بندی تابع مصرف خصوصی در کشور کارشناسی ارشد 1384/01/01
پریسا مسجدی ارزیابی حافظه ی بلند مدت با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و کاربرد آن در داده های نرخ ارز کارشناسی ارشد 1391/10/18
نادر مظاهری‌تهرانی فرایندهای مخاطره و احتمال ورشکستگی کارشناسی ارشد 1382/01/01
سیده فاطمه موسوی نسب مدل های اتورگرسیو-میانگین متحرک خطی تعمیم یافته با توزیع پاسخ دوجمله ای منفی کارشناسی ارشد 1398/06/30
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: