فناوری اطلاعات دانشکده

نام و نام خانوادگی :  محمدرضا طالبی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 3709
شرح وظایف:
 نگهداری سایت کارشناسی
نگهداری سایت کارشناسی ارشد
به ‎روزرسانی و نصب آنتی ‎ویروس و سایر نرم‎ افزارهای مورد نیاز پرسنل و اساتید
مسئول امور دانشجویی دانشکده