حسابداری

نام و نام خانوادگی : سیده مریم آقا ابراهیمیان 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مسئولیت : تنظیم صورتحساب‎های مالی دانشکده
تنظیم قراردادها و صورتحساب‎های حق‎التدریس دانشکده

شماره تماس : 3708

نام و نام خانوادگی : مرتضی نور علیزاده 

مدرک تحصیلی : کاردانی 

شماره تماس : 3722