اعضای هیات علمی

محسن زیوری رضاپور

محسن زیوری رضاپور

محسن زیوری رضاپور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد ابوعلی بررسی رده ی از عملگرهای غیرانقباضی با یک نقطه ثابت منحصربه فرد کارشناسی ارشد 1402/07/26
احسان ایزدپناه بررسی تصویرها روی مخروط ها در فضاهای باناخ کارشناسی ارشد 1402/04/12
مرتضی پل وجود جوابهای مسئله‌ی دیریکله-لاپلاسین با یک رانش روی منیفلد نهاری و یک نتیجه پیوستگی دکتری
شهلا حمیدی بررسی قضایای مینی مکس در یک محیط کاملا غیر محدب کارشناسی ارشد 1402/06/28
مهدی سعد مهدی بررسی نتایج کلی نقطه ثابت در فضاهای متری جابه‌جا شده کارشناسی ارشد 1401/11/26
سعد عبدالساده عاصی بررسی بازآرایی نزولی و یک مسأله تغییراتی فازی کارشناسی ارشد 1401/11/26
مبینا قنواتیان بررسی پیوستگی تابع ماکسیمال هاردی- لیتلوود کارشناسی ارشد
زهره کاظمی بررسی عملگرهای ماکزیمال هاردی- لیتلوود کارشناسی ارشد
رسول محمودی بررسی یک مسئله کمینه‌سازی بازآرایی وابسته به یک مسئله مقدار مرزی پارامتری غیرخطی کارشناسی ارشد 1402/11/25
احمدی-مهسا فرآیند تکرار مان برای نگاشت های نامنبسط نقطه به نقطه مجانبی در فضاهای متری کارشناسی ارشد 1393/11/04
امیری-نرگس به کارگیری تجدید آرایش توابع در مسائل بهینه سازی وابسته به برخی معادلات p-لاپلاسین دکتری 1395/06/24
اسماعیل بیت غانمی w- فاصله های اصلاح شده روی فضاهای شبه متری و یک قضیه نقطه ثابت روی فضاهای شبه متری تام کارشناسی ارشد 1396/04/10
مهسا بهلول زاده قضایای همگرایی قوی برای عملگرهای یکنوای ماکسیمال با نمایش غیرخطی در فضاهای هیلبرت کارشناسی ارشد 1391/07/24
محبوبه تابان بررسی قضایای نقطه ثابت برای انقباض های چند مقداری با تابع -wفاصله کارشناسی ارشد
زینب حلیمی زاده بهینه سازی در مسائل شامل عملگر P- لاپلاسین کارشناسی ارشد 1394/11/07
زهرا دنیاری مسائل بهینه سازی و قضیه دوگانی برای معادلات دیفرانسیل بیضوی در فضاهای سوبولف-اورلیز دکتری 1401/08/30
مرجان رباط کریمی مسائل بهینه سازی روی کلاسهایی از تجدید آرایش‌ها کارشناسی ارشد 1394/11/11
سمیرا رضوی نژاد مساٸل بهینه سازی مربوط به معادله‌ی P-لاپلاسین روی کلاس بازآرایی های یک تابع کارشناسی ارشد 1399/11/27
فرزانه زاج بررسی یک مساله ی مقدار مرزی بیضوی نیم خطی به کمک نگاشت فایبرینگ کارشناسی ارشد 1390/03/18
علی شهریاری یک قضیه نقطه ثابت برای انقباض‌های تعمیم یافته، شامل W- فاصله‌ها روی فضاهای شبه‌متری کامل کارشناسی ارشد
علی عادل زاده شعاع های عددی محدب کارشناسی ارشد 1392/07/27
منا عامری بررسی برخی قضایای نقطه ثابت زوجی برای عملگرهای یکنوای ترکیبی و کاربرد آنها در معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد
هدا عامری صلیعه : نتایج وجودی و همگرایی برای بهترین نقاط نزدیکی یک نگاشت انقباضی کارشناسی ارشد 1392/11/29
یعقوبوند-ناهید زیرمجموعه های به طور نسبی باز ضعیف از گوی یکه در فضاهای تابعی کارشناسی ارشد 1393/11/06
ملیحه علوی قلعه تکی بررسی جواب های چند گانه یک مساله غیرموضعی در فضاهای سوبولف- ارلیک کارشناسی ارشد 1400/07/21
علیرضا قوچی زاده قضیه های نقطه ثابت برای برخی نگاشت های غیرخطی جدید در فضاهای هیلبرت کارشناسی ارشد 1391/07/01
حسین کرمی مسائل بهینه سازی شامل لاپلاسین کسری کارشناسی ارشد 1401/07/25
لرکی-راضیه فرایند تکرار نقطه ثابت برای نگاشتهای گسترش نیافته به طورنقطه ای مجانبی در فضاهای باناخ کارشناسی ارشد
فاطمه محبی نورالدین وند یکنوایی وپایداری جواب های بهین یک مسئله مینیمم سازی کارشناسی ارشد 1399/02/08
اکرم محمدرضایی برخی نظرات روی قضیه سه نقطه بحرانی کارشناسی ارشد 1389/11/12
آذین مکوندی نتایج نقطه ثابت زوجی برای معادلات انتگرالی غیر خطی کارشناسی ارشد 1397/08/14
مولود مکوند چهارلنگ کمینه کردن تابعکهای کوئرسیو روی گوی ها در فضای سوبولف W1,p کارشناسی ارشد 1390/06/30
محمد نادری دره کتی بهینه سازی تابع انرژی روی دو کلاس از تجدید آرایش ها کارشناسی ارشد
سمیه نجف پور همگرایی فرایندهای تکراری برای نگاشت های چند مقداری در فضاهای باناخ کارشناسی ارشد 1392/07/22
فهیمه نجف پور فشردگی و پوستگیw-تقریبی عملگر تصویر تعمیم یافته در فضاهای باناخ کارشناسی ارشد 1392/07/22
ازاده نظراقایی یک قضیه نقطه ثابت برای نگاشتهای بسط ناپذیر احتمالا نقطه ای درفضاهای باناخ تقریبا بطور یکنواخت محدب کارشناسی ارشد 1391/07/30
مصطفی نگراوی نامساوی مینی -ماکس و کاربردهای آن در معادلات دیفرنسیل معمولی کارشناسی ارشد 1391/07/23
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: