اعضای هیات علمی

بهزاد منصوری

بهزاد منصوری

بهزاد منصوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنا عبیاوی برآورد ناپارامتری تابع توزیع تجمعی شرطی و توابع چندکی با آمیخته ای از متغیرهای رسته ای و پیوسته کارشناسی ارشد
علی عیدان مهدی روش های هموارسازی نمایی خودگردان سازی انباشته با استفاده از تجزیه STL و تبدیل باکس- کاکس کارشناسی ارشد 1402/04/17
علاء فائق احمد مطالعه روش¬ STR برای تجزیه سری های زمانی کارشناسی ارشد
اعظم بهبهانیان بررسی همبستگی متقابل دو سری زمانی نا ایستا با استفاده از فرآیندهای موجکی ایستای موضعی کارشناسی ارشد 1392/10/30
شیوا ثابت برآورد تابع توزیع تجمعی چند متغیره با استفاده از روش کرنل کارشناسی ارشد 1401/07/12
مصطفی جماشیان تصحیح اریبی مرزی برآورد ناپارامتری تابع مفصل و کاربرد آن در تحلیل وابستگی بین قیمت نفت و شاخص سهام در ایران فاصله سال های 1397-1390 کارشناسی ارشد 1398/11/30
سارا حاجی شرفی برآورد چگالی های مفصل با استفاده از تعمیم روش کرنل- تبدیل کارشناسی ارشد 1399/12/26
مریم حیاوی مدلبندی و برآورد پارامتر در فرآیندهای حافظه ی بلند مدت با استفاده از موجک ها و کاربرد آن در داده های نرخ ارز ایران. کارشناسی ارشد
نرگس حسن زاده هموار سازی برآورد طیف موجک تکاملی با استفاده از انقباض موجکی بیزی کارشناسی ارشد 1394/08/18
اعظم راستین برآورد تابع توزیع تجمعی احتمال با استفاده از هسته بتا دکتری
لیلا رجبی روش تصحیح اریبی ضربی با استفاده از کرنل‌های نامتقارن برای برآورد چگالی ناپارامتری داده‌های نامنفی کارشناسی ارشد 1396/06/27
رقیه شجیراتی پیش بینی سری های زمانی با الگوهای فصلی پیچیده با استفاده از هموارسازی نمایی کارشناسی ارشد 1400/11/25
اعظم عادلی پور برآورد تلاطم در داده های قیمت طلا در فضای حالت با استفاده از الگوریتم متروپلیس هستینگ ذرات کارشناسی ارشد 1397/12/04
عباس نژاد-میترا ممیزی سری های زمانی با استفاده از تقریب معیارهای کولبک – لیبلر و چرنوف در حوزه موجک ها کارشناسی ارشد 1393/10/29
عیدی شهنی - بهاره آزمون مانایی بر اساس موجک و فواصل اطمینان تقریبی برای اتوکواریانس ها در سریهای موضعی مانا کارشناسی ارشد 1393/11/27
ناصر غلامی دیلمی کاربرد مدل فضای حالت برای خانواده نمایی کارشناسی ارشد
سامی فرطوسی برآورد تابع توزیع تجمعی با دامنه محدود و برخی کاربردها دکتری 1401/09/30
زینب محمدعلی پاره چی آستانه سازی دوتایی در برآورد تابع با استفاده از موجک کارشناسی ارشد 1395/11/27
سحر مرادی مطالعه نمونه هایی از چهار رویکرد رها از مدل، مدل محور، مبتنی بر پیچیدگی و پیش بینی محور در خوشه بندی سری های زمانی کارشناسی ارشد 1397/12/05
حبیب اله ممبنی برآورد تابع توزیع احتمال با استفاده از هسته نامتقارن دکتری 1398/06/30
حمیده مهدوی شیانی مطالعه مدل هایی برای بهینه سازی روش تتا و ارتباط آن ها با مدل های فضای حالت کارشناسی ارشد
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: