اعضای هیات علمی

بهزاد منصوری

بهزاد منصوری

بهزاد منصوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنا عبیاوی برآورد ناپارامتری تابع توزیع تجمعی شرطی و توابع چندکی با آمیخته ای از متغیرهای رسته ای و پیوسته کارشناسی ارشد 1402/07/10
علی عیدان مهدی روش های هموارسازی نمایی خودگردان سازی انباشته با استفاده از تجزیه STL و تبدیل باکس- کاکس کارشناسی ارشد 1402/04/17
علاء فائق احمد مطالعه روش¬ STR برای تجزیه سری های زمانی کارشناسی ارشد
اعظم بهبهانیان بررسی همبستگی متقابل دو سری زمانی نا ایستا با استفاده از فرآیندهای موجکی ایستای موضعی کارشناسی ارشد 1392/10/30
شیوا ثابت برآورد تابع توزیع تجمعی چند متغیره با استفاده از روش کرنل کارشناسی ارشد 1401/07/12
مصطفی جماشیان تصحیح اریبی مرزی برآورد ناپارامتری تابع مفصل و کاربرد آن در تحلیل وابستگی بین قیمت نفت و شاخص سهام در ایران فاصله سال های 1397-1390 کارشناسی ارشد 1398/11/30
سارا حاجی شرفی برآورد چگالی های مفصل با استفاده از تعمیم روش کرنل- تبدیل کارشناسی ارشد 1399/12/26
مریم حیاوی مدلبندی و برآورد پارامتر در فرآیندهای حافظه ی بلند مدت با استفاده از موجک ها و کاربرد آن در داده های نرخ ارز ایران. کارشناسی ارشد
نرگس حسن زاده هموار سازی برآورد طیف موجک تکاملی با استفاده از انقباض موجکی بیزی کارشناسی ارشد 1394/08/18
اعظم راستین برآورد تابع توزیع تجمعی احتمال با استفاده از هسته بتا دکتری 1402/11/30
لیلا رجبی روش تصحیح اریبی ضربی با استفاده از کرنل‌های نامتقارن برای برآورد چگالی ناپارامتری داده‌های نامنفی کارشناسی ارشد 1396/06/27
رقیه شجیراتی پیش بینی سری های زمانی با الگوهای فصلی پیچیده با استفاده از هموارسازی نمایی کارشناسی ارشد 1400/11/25
اعظم عادلی پور برآورد تلاطم در داده های قیمت طلا در فضای حالت با استفاده از الگوریتم متروپلیس هستینگ ذرات کارشناسی ارشد 1397/12/04
عباس نژاد-میترا ممیزی سری های زمانی با استفاده از تقریب معیارهای کولبک – لیبلر و چرنوف در حوزه موجک ها کارشناسی ارشد 1393/10/29
عیدی شهنی - بهاره آزمون مانایی بر اساس موجک و فواصل اطمینان تقریبی برای اتوکواریانس ها در سریهای موضعی مانا کارشناسی ارشد 1393/11/27
ناصر غلامی دیلمی کاربرد مدل فضای حالت برای خانواده نمایی کارشناسی ارشد
سامی فرطوسی برآورد تابع توزیع تجمعی با دامنه محدود و برخی کاربردها دکتری 1401/09/30
زینب محمدعلی پاره چی آستانه سازی دوتایی در برآورد تابع با استفاده از موجک کارشناسی ارشد 1395/11/27
سحر مرادی مطالعه نمونه هایی از چهار رویکرد رها از مدل، مدل محور، مبتنی بر پیچیدگی و پیش بینی محور در خوشه بندی سری های زمانی کارشناسی ارشد 1397/12/05
حبیب اله ممبنی برآورد تابع توزیع احتمال با استفاده از هسته نامتقارن دکتری 1398/06/30
حمیده مهدوی شیانی مطالعه مدل هایی برای بهینه سازی روش تتا و ارتباط آن ها با مدل های فضای حالت کارشناسی ارشد
شماره تماس: 0611-3331043
پست الکترونیکی: