اعضای هیات علمی

البرز آذرنگ

البرز آذرنگ

دانشیار
شماره تماس: 3744
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :

ساعت کلاس

10- 8

12- 10

14-12

16- 14

18- 16

روزهای هفته

شنبه

 

معادلات

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

رفع اشکال معادلات

مطالعه

یکشنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

 

جبر پیشرفته

مطالعه

دوشنبه

 

معادلات

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

رفع اشکال جبر پیشرفته

مطالعه

سه شنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

 

جبر پیشرفته

مطالعه

چهارشنبه

 

حضور در معاونت آموزشی دانشکده

حضور در معاونت آموزشی دانشکده/جلسه

 

حضور و مطالعه

مطالعه

 

 

حلقه و جبر های تعویضپذیر

 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نمایش 13 نتیجه
از 1