《ثبت نام آغاز شد 》

《ثبت نام آغاز شد 》


دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره دوم

《ثبت نام آغاز شد 》

《ثبت نام آغاز شد 》
 
دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره دوم
 
#دبیرستان
#دبیرستان_دانشگاه
#مجتمع_آموزشی_دانشگاه 
#مجتمع_آموزشی_غیردولتی_دانشگاه_شهید_چمران_اهواز 
#ناحیه۱
#کنکور_سراسری
#رشته_علوم_تجربی
#رشته_علوم_انسانی 
#رشته_ریاضی_فیزیک