اعلام زمان مجدد برای مصاحبه از غایبین مصاحبه‌ی مرحله اول پذیرش دکتری

اعلام زمان مجدد برای مصاحبه از غایبین مصاحبه‌ی مرحله اول پذیرش دکتری


اعلام زمان مجدد برای مصاحبه از غایبین مصاحبه‌ی مرحله اول پذیرش دکتری

 

زمان برگزاری مصاحبه از داوطلبان دکتری ۱۴۰۰ گروه ریاضی به شرح زیر می‌باشد:
۱) گرایش توپولوژی ۱۴۰۰/۴/۱ -  ساعت ۹ تا ۱۶
۲) گرایش آنالیز ریاضی ۱۴۰۰/۴/۲ -  ساعت ۹ تا ۱۶
۳)گرایش جبر   ۱۴۰۰/۴/۳  -  ساعت ۹ تا ۱۶