ارتقاء مرتبه دکتر مریم داودیان عضو هیات علمی گروه ریاضی

ارتقاء مرتبه دکتر مریم داودیان عضو هیات علمی گروه ریاضی


ارتقاء مرتبه دکتر مریم داودیان عضو هیات علمی گروه ریاضی

 

پرونده ارتقاء دکتر مریم داودیان عضو هیات علمی گروه ریاضی روز گذشته، ۱۸ اسفندماه، در جلسه هیات ممیزه دانشگاه مطرح گردید. وی موفق شد از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یابد. هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشکده ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت دارند.