ارتقاء دکتر اسماعیل حسینی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء دکتر اسماعیل حسینی به مرتبه دانشیاری


ارتقاء دکتر اسماعیل حسینی به مرتبه دانشیاری

 

  پرونده ارتقاء دکتر اسماعیل حسینی،  عضو هیات علمی گروه ریاضی،  روز سه شنبه، 7 تیرماه، در جلسه هیات ممیزه دانشگاه مطرح گردید. وی موفق شد از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

  ارتقاء یابد. گفتنی است وی در حال حاضر رئیس گروه برنامه‌ریزی وازیابی آموزشی دانشگاه است.

  هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشکده ریاضی برای ایشان آرزوی موفقیت دارند.