اعضای هیات علمی

منصور سراج

منصور سراج

منصور سراج    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر بگدلی الگوریتم سیمپلکس کسینوس کارشناسی ارشد
زهور تحسین یوسف کاربرد همزمان برنامه ریزی کسری و منطق فازی در بهینه سازی کارشناسی ارشد
وسام خالد حسناوی تأثیر رویکرد هفت مرحله ای بر روش سیمپلکس در بهینه سازی مهارت های دستکاری ریاضی کارشناسی ارشد 1401/10/03
علی زعمری حل برخی از مسائل بهینه سازی با استفاده از رویکرد نظریه بازیها دکتری
حسین زنگنه بررسی مسایل برنامه ریزی خطی کاملاً فازی کارشناسی ارشد 1401/09/19
ساره عیسی رضا یک تکنیک جدید ساده برای حل مسائل برنامه ریزی خطی کاملا فازی کارشناسی ارشد
بلسم کاظم شلال بررسی یک مساله کاربردی با رویکرد برنامه ریزی هندسی در نظریه بهینه سازی کارشناسی ارشد
حیدر کاظم صخی حل مسئله حمل و نقل با چهار روش میانگین پیشنهادی مختلف و مقایسه با روش های موجود برای جواب بهینه کارشناسی ارشد 1401/10/07
ساره کمائی بررسی مسائل چندهدفه برنامه‌ریزی کسری با ضرایب بازه‌ای-فازی دکتری
مریم مکروم جواب های غیر مغلوب ضعیف یک مسئله برنامه ریزی خطی کاملا فازی کارشناسی ارشد 1402/01/27
مازیار موسی پور تولید مجموعه ای از پاسخ های همکارانه از یک مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه با رویکرد نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
لاله ابول زاده حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی درمحیط فازی با رویکرد عددی کارشناسی ارشد 1400/03/08
نجمه احمدی بابادی حل مسئله برنامه ریزی کسری با اعداد صحیح کارشناسی ارشد 1398/08/22
احمدی نژادباغبان-اکرم یک روش برنامه ریزی غیرخطی اعداد بازه ای برای مسائل بهینه سازی غیرقطعی کارشناسی ارشد 1393/08/21
آرامی-عبدالهادی یک الگوریتم جدید بهینه سازی سراسری برای برنامه ریزی هندسی سیگنومیال با استفاده از ساده سازی لاگرانژ کارشناسی ارشد 1393/04/17
مهدی امیری یک رویکرد اندازه گیری پایه ای کمبود بر مبنای تحلیل پوششی داده های شبکه کارشناسی ارشد 1390/03/03
حسن امین نژاد یک الگوریتم جدید برای حل مسئله برنامه ریزی خطی کاملا فازی با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه کارشناسی ارشد
احسان اورند حل مساله برنامه ریزی کسری خطی بااعدادصحیح بااستفاده ازرویکردبهینه سازی استوار کارشناسی ارشد 1398/08/01
زهرا باذلی محبوب یک روش برنامه ریزی آرمانی و سلسله مراتبی در حل مسایل گروهی فازی سلسله مراتبی کارشناسی ارشد 1390/12/21
فاطمه بازی کار یک روش جدید کران آزاد خطی دوسطحی در حل مسائل برنامه ریزی هندسی کارشناسی ارشد 1392/07/23
محمدباقر باقرزاده انصاری مسئله برنامه ریزی هندسی چند هدفه با رویکرد فازی کارشناسی ارشد 1396/04/13
عبدالحسین بیت سیاح یک روش برهم کنشی جدید برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه کارشناسی ارشد 1396/04/10
عزیز حسن بسام کاربرد منطق فازی در حل مسائل برنامه ریزی خطی وغیر خطی کارشناسی ارشد 1400/09/27
رضوان بهمئی برنامه ریزی آرمانی فازی برهم کنشی برای مسائل حمل و نقل چندهدفه کارشناسی ارشد 1400/09/03
تراوش-مرضیه یک روش برنامه ریزی چند هدفه فازی جدید مبنی برآنتروپی پایه ای برنامه ریزی هندسی و کاربرد آن در مسائل حمل و نقل کارشناسی ارشد 1393/10/10
مرضیه السادات توحیدی مسائل بهینه سازی چند هدفه با قیود معادله ای روابط فازی کارشناسی ارشد 1389/11/04
فاطمه جعفرزاده جواب بهین قوی در مسائل برنامه ریزی خطی بازه ای کارشناسی ارشد 1399/12/06
زهرا حسنیان بررسی تصمیم گیری غیرمتمرکز برای حل مسائل تصمیم گیری چندهدفه ی دوسطحی با رویکرد فازی کارشناسی ارشد 1395/11/16
فاطمه حمید حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی فازی با الگریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1399/09/26
زینب حمیدی اصل حل مسائل برنامه ریزی خطی چندسطحی چندهدفه بارویکردبرنامه ریزی آرمانی فازی کارشناسی ارشد 1393/04/11
نسیمه حنونی نژاد برنامه ریزی هندسی پارامتریک با ضرایب بازه ای کارشناسی ارشد 1392/07/30
مریم خدادادی روش کان- تاکر توسعه یافته برای حل برنامه ریزی دوسطحی خطی کارشناسی ارشد 1391/07/30
سوسن روپوشی مسائل برنامه ریزی هندسی تعمیم یافته با متغیرهای غیرمثبت کارشناسی ارشد 1400/04/06
گلناز شجاعتی مقایسه‌ی ساختاری تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی خطی چندهدفه کارشناسی ارشد 1386/01/01
ابوذر شیخی بررسی مسائل حمل و نقل چند هدفه با اعداد فازی کارشناسی ارشد 1389/12/07
لیلا شریفی کوتاه ترین مسیر روی شبکه های با پارامترهای فازی کارشناسی ارشد 1389/11/03
صادق صادقی الگوریتم برنامه ریزی آرمانی فازی برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه دو سطحی غیر متمرکز کارشناسی ارشد 1391/07/26
صادقی ابرزگه-علی بهینه سازی مخروطی درجه دوم دکتری 1397/12/15
طاهره صعودی مسائل برنامه ریزی کسری خطی چندهدفه ی چندسطحی با رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی اصلاح شده کارشناسی ارشد 1395/10/13
نعمت اله صفایی شیربابا برنامه ریزی کسری خطی چندهدفه فازی با رویکرد سری تیلور کارشناسی ارشد 1390/04/19
طاهری -پروین یک رویکرد تکراری برای حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفه کارشناسی ارشد 1393/10/09
مرتضی طرفی غنطاب زاده اجرای موثر روش ابسیلون قید در مسایل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه کارشناسی ارشد 1401/09/29
معصومه طلاوری بهینگی مسائل برنامه ریزی مجزای کسری غیرخطی کارشناسی ارشد 1394/09/28
محمود عزیزی منزه تعادل شبکه ترافیکی چند کلاسه و چند معیاره و مساله سیستم های بهینه کارشناسی ارشد 1394/07/18
رضوان علی پور دشت بزرگ تقریباً محدب از نوع (v,p) و برنامه‌ریزی چندهدفه ناهمگن کارشناسی ارشد 1387/01/01
سمانه فرح وند یک رویکرد جدید برای حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی با مفهوم دوگان کارشناسی ارشد 1400/12/11
علی فرزانه یک استراتژی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مثلثی نوع دوم کارشناسی ارشد
مریم کعب عمیر روش نیوتن برای حل مسائل بهینه سازی فازی کارشناسی ارشد 1395/10/13
ساره کمایی برنامه ریزی هندسی با پارامترهای فازی در بهینه سازی مهندسی کارشناسی ارشد 1392/11/28
سمیرا کمایی حل مسئله برنامه ریزی کسری خطی تحت محیط فازی با رویکرد عددی کارشناسی ارشد
مسلم گنجی افسوران بهینه سازی استوار در مسائل برنامه ریزی چند هدفه دکتری 1398/06/27
زهرا گواهی روش تـابع هدف اصــلاح شـده بـرای حل مسائل بـرنامه ریـزی کســری چند هدفه ی غیر خطی. کارشناسی ارشد 1391/07/29
مینا گودرزی شرایط بهینگی کروش - کان-تاکر در مسائل برنامه‌ریزی چند هدفه با توابع هدف مقدار بازه‌ای کارشناسی ارشد 1388/10/07
فیروز محمودی گهرویی بهینه سازی پیوسته درمسائل برنامه ریزی هندسی تعمیم یافته با متغیر های غیر مثبت کارشناسی ارشد 1394/09/07
دلال مدحج روشی ساده در محاسبه نقاط تقریبا کارا در مسائل برنامه ریزی خطی چندگانه کسری کارشناسی ارشد 1385/01/01
رضا میرعالی رویکرد تعاملی مسٔله برنامه ریزی کسری چند هدفه صحیح دو سطحی کارشناسی ارشد 1399/11/29
فریال مشکورزاده مساله حمل و نقل چندهدفه تحت فازی کارشناسی ارشد 1388/10/28
موسی معصومی مطالعة مقایسه‌ای در روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی تحت شبکه‌های عصبی کارشناسی ارشد 1385/01/01
ریحانه مقدم تخیتی رویکرد برنامه ریزی آرمانی بازه ای برای حل مسائل برنامه ریزی آرمانی فازی چند هدفه با وزن های بازه ای کارشناسی ارشد
اکرم ملک خیاط یک رویکرد برنامه ریزی فازی برای ارزیابی کارایی با مدل های تحلیل پوششی داده‌ها کارشناسی ارشد 1390/07/25
زینب موسوی برنامه ریزی هندسی پوزینمیال با ضرایب و توان های بازه ای کارشناسی ارشد 1393/10/13
مرضیه موسوی روش برنامه‌ریزی آرمانی فازی در حل مسائل برنامه‌ریزی چند سطحی کارشناسی ارشد 1388/10/22
بابک ناریان بررسی برخی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی با توابع هدف چندگانه خطی کارشناسی ارشد 1383/01/01
صدیقه نیاکان مسائل چند هدفه با پارامترهای فازی و بازیهای مقابل طبیعت کارشناسی ارشد 1391/07/29
شماره تماس: 0611-3331047
پست الکترونیکی: