اعضای هیات علمی

رحیم چینی پرداز

رحیم چینی پرداز

رحیم چینی پرداز    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-33331043
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییجوایزطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عاطفه حمیدی p-مقدار اصلاح شده برای فضای پارامتر محدود کارشناسی ارشد 1401/11/30
ساهره ساعدی آزمونهای موضعی پرتوانترین کارشناسی ارشد 1401/07/27
عبدالله محمداحمید گسترش توزیع تابع توان منبسط شده جهت تخمین تابع بقا کارشناسی ارشد 1401/12/27
زهرا نیکنام آزمون‌های پرتوان‌تر از آزمون نسبت درستنمایی با استفاده از فرضیه‌های اجتماع-اشتراک دکتری
اسیه ابطحی مقایسه آزمون معنی داری و بیز در توزیع نرمال ونرمال چند متغیره کارشناسی ارشد 1381/01/01
غزاله احمدی آزمون همگنی توزیع یکنواخت مقیاس با فرض مخالف دو طرفه و یک طرفه کارشناسی ارشد 1400/01/23
مریم ازادی رفتار آزمون معنی داری تحت فرض مخالف کارشناسی ارشد
رباب افشاری انتخاب پارامتر هموارکننده در رگرسیون خطی امکانی کارشناسی ارشد 1383/01/01
ابوذر بازیاری آزمون فرض میانگین های مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره دکتری 1390/08/10
بندانی سوسن - الهام شناسایی تکه های پرت جمع پذیر در سری های زمانی اتورگرسیو کارشناسی ارشد 1394/02/21
اسما پای بست خوشه بندی سری های زمانی با استفاده از فاصله خودبازگشتی کارشناسی ارشد
مهدی پژمان آزمون علیت بین دوبردار در مدل‌های ARMA چند متغیره کارشناسی ارشد 1384/01/01
سعید حبیب الهی تبار مقایسه بیزی و فراوانی گرا در آزمون فرض مربوط به میانگین توزیع نرمال چند متغیره کارشناسی ارشد 1394/04/01
زهره السادات حسینی پیش بینی در فضای حالت به کمک هموارسازی نمایی کارشناسی ارشد 1389/12/18
فرشید خانزاده سری های زمانی چندمتغیره وکاربرد آن درپیش بینی حسابهای مالی ایران کارشناسی ارشد 1380/01/01
صفا درخشانی مهر آزمون‎های یکطرفه و دوطرفه برای مقایسه پارامترهای توزیع پواسن در دو جامعه مستقل کارشناسی ارشد
راضیه دهقانیان ممیزی سری های زمانی به روش هسته کارشناسی ارشد 1391/11/16
منا دومانی براورد پارامترهای سری های زمانی دینامیکی با استفاده از فضای حالت کارشناسی ارشد 1390/12/08
رضا ذبیحی مقدم شناسایی تغییرات فصلی در سری های زمانی با استفاده از فضای حالت کارشناسی ارشد 1392/09/25
پریسا ذوالفقاری بررسی نقاط پرت در داده‌های سری‌های زمانی کارشناسی ارشد 1382/01/01
راسخی کازرونی-مهدی انعطاف پذیری در خانواده توزیع‌های چوله-متقارن نرمال دکتری 1394/10/09
رضا رستا رگرسیون خطی موضعی با داده‏های سری زمانی کارشناسی ارشد 1390/04/05
قاسم رکابدار برآورد تابع چگالی فرم درجه دوم نامعین در متغیرهای نرمال دکتری 1394/04/04
قاسم رکابدار تحلیل ممیزی آمیخته گوسی کارشناسی ارشد 1382/01/01
لطیف سعیدی توابع ممیزی خطی برای سری های زمانی ایستا و مقایسه آن با توابع ممیزی درجه دوم کارشناسی ارشد 1390/12/15
فاطمه شاه سنایی استنباط آماری در توزیع‌های دایره‌ای وزنی دکتری 1401/11/30
نجمه شریفی پناه یک تعمیم انعطاف پذیر در خانواده توزیع‌ چوله-نرمال دوتکه‌ای دکتری 1398/10/30
سارا شفیعی‌بابایی آنالیز ممیزی طیفی در حوزه فرکانس سری‌های زمانی براساس معیارهای جداسازی کولبک- لیبر و چرنوف کارشناسی ارشد 1383/01/01
لیلا صالحی آنالیز ممیزی فرایند های چند متغیره مانای موضعی کارشناسی ارشد 1392/11/28
حسین صیدخانی بررسی سری‌های زمانی طبقه‌بندی شده و استفاده از روش پوشش طیفی در تحلیل آنها کارشناسی ارشد 1385/01/01
ناهید طرفی علی پور توزیع های خانواده نمایی وزنی کارشناسی ارشد 1401/07/27
عزیزیان-علی مقایسه سری های زمانی با طول نابرابر در حوزه فرکانس کارشناسی ارشد 1394/04/03
مهدی یعقوبی اول ریابی آنالیزممیزی و استفاده از آن در تقسیم بندی کشورها کارشناسی ارشد 1370/01/01
سیدمحمدرضا علوی نمونه‌گیری وزنی و تاثیر تابع وزن در برآوردهای نقطه‌ای و آزمون‌های فرض در بعضی از توزیع‌های خانواده نهایی کارشناسی ارشد 1387/01/01
هادی فرخی نیا تعمیم روش نمونه گیری بی درنگ درجوامع نامتناهی با واحدهای همبسته و پاسخ های تصادفیده و غیرتصادفیده دکتری
زهره فرهی بررسی مقدار احتمال و احتمال پسین به عنوان برآوردگرفرض صفرآماری در توزیع نمایی کارشناسی ارشد 1395/06/27
الهام فرهادی یک آزمون پرتوان تر برای مقایسه بین میانگین های دو جامعه ی مستقل پواسن کارشناسی ارشد 1395/06/27
بهزاد فلاحی فرد رویکرد بسامدی و بیزی برای آزمونِ واریانسِ توزیع نرمال کارشناسی ارشد 1394/04/01
ابوالحسن قاسمی مقایسه آزمون معنی‌داری و بیز در توزیع نمایی کارشناسی ارشد 1385/01/01
قربان پور-سامره فرم پایایی در خانواده توزیع های وزنی دکتری 1396/04/20
هدی کامرانفر بررسی نقاط پرت در مدل های GARCH کارشناسی ارشد 1389/12/03
نادیا کوراوندبردپاره تشخیص داده های پرت جمع پذیر در سری های زمانی فصلی تلفیقی کارشناسی ارشد 1391/12/14
محمدرضا یگانگی بررسی ویژگی های سری های زمانی آمیخته و استفاده از نمایش فضای حالت برای به هنگام سازی معادلات پیش بینی و برآورد پارامترهای مدل دکتری 1394/04/06
فردوس محمدی بساتینی ممیزی لجستیک چند لایه با استفاده از شبکه‌های عصبی کارشناسی ارشد 1385/01/01
محمدی نیا-فریده تشخیص و برآورد تکه پرت در مدل‌های AR با استفاده از هموارسازی کالمن دکتری
الهام مختاری بررسی نقاط پرت داده‌های در سری های زمانی چند متغیره کارشناسی ارشد 1389/04/06
سیده حبیبه میرعبدالعظیمی ممیزی ناپارامتری داده‌های سری زمانی کارشناسی ارشد 1387/01/01
بهزاد منصوری ممیزی و خوشه بندی سری های زمانی در حوزه زمان دکتری 1389/11/10
رضا منیعی برآورد و پیش بینی در فضای حالت با استفاده از صافی کالمن کارشناسی ارشد 1378/01/01
خدیجه مهری بررسی توافق معیارهای بیزی و کلاسیک در آزمون های یک طرفه توزیع نمایی با حضور پارامتر مزاحم کارشناسی ارشد 1391/11/16
حدیث مهرگان آزمون های پرتوان تر اجتماع-اشتراک یا اشتراک-اجتماع برای مسئله آزمون علامت کارشناسی ارشد 1397/11/07
فروغ نقیبی خانواده های جدیدی ازتوزیع های چوله نرمال متقارن دومدی دکتری 1400/04/28
شماره تماس: 0611-33331043
پست الکترونیکی: