اعضای هیات علمی

نمایش 35 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمدرضا آخوند 

استادیار
شماره تماس: 061-33331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبرز آذرپناه

فریبرز آذرپناه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

البرز آذرنگ 

استادیار
شماره تماس: 3744
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه اعتبار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک بابادی 

استادیار
شماره تماس: 061-33331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی بصیرزاده

هادی بصیرزاده 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی پرهام

غلامعلی پرهام 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیره پیمان

منیره پیمان 

استادیار
شماره تماس: 33330012-18 3750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمجتبی جزائری جونقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیم چینی پرداز

رحیم چینی پرداز 

استاد
شماره تماس: 0611-3330022
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب حریزاوی

حبیب حریزاوی 

دانشیار
شماره تماس: 0611-33330040
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسماعیل حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دارابی

علی دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم داودیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرضیه دهقانی مدیسه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمن راسخ

عبدالرحمن راسخ 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضایی علی آباد

علی رضایی علی آباد 

استاد
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا زادکرمی

محمدرضا زادکرمی 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن زیوری رضاپور

محسن زیوری رضاپور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی سیاوشی

محمدعلی سیاوشی  

استادیار
شماره تماس: 061-33331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور سراج

منصور سراج 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین شیرعلی

نسرین شیرعلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیبه صادقی

حبیبه صادقی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سمیه طاهری فر 

مربی
شماره تماس: 061-33330010-3731
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمدرضا علوی 

دانشیار
شماره تماس: 3756
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمحمد فروزانفر

عبدالمحمد فروزانفر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد کاظمی فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهناز کوچک شوشتری

بهناز کوچک شوشتری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین لرکی

حسین لرکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید ماجانی

حمید ماجانی 

استادیار
شماره تماس: 06113330040
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رستم محمدیان

رستم محمدیان 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد منصوری

بهزاد منصوری 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد نامداری

مهرداد نامداری 

دانشیار
شماره تماس: 061-33331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجمال هاشمی زاده دزفولی

سیدجمال هاشمی زاده دزفولی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سینا هدایتیان

سینا هدایتیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 35 نتیجه
از 1