معاون پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامعلی پرهام
مدرک تحصیلی : دکترای آمار از دانشگاه شیراز
آدرس پست الکترونیک: parham_g@scu.ac.ir
شماره تماس: 33330040 (61) 98+   
 

 

 

 
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامعلی پرهام
 مدرک تحصیلی : دکترای آمار از دانشگاه شیراز
آدرس پست الکترونیک: parham_g@scu.ac.ir
شماره تماس: 33330040 (61) 98+