معاون آموزشی دانشکده

دکتر رستم محمدیان
دکترای توپولوژی ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس پست الکترونیک: mohamadian_r@scu.ac.ir

شماره تماس: 33330040 (61) 98+
مشاهده صفحه شخصی