مدیر گروه ریاضی

 
 دکتر محسن زیوری رضاپور
 
دکترای ریاضی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 
ایمیل: mzivari@scu.ac.ir
 
شماره تماس: 33331047 (61) 98+