مدیر گروه آمار

دکتر بهزاد منصوری

دکترای آمار از دانشگاه شهید چمران اهواز

ایمیل: b.mansouri@scu.ac.ir

شماره تماس: 33331043 (61) 98+

مشاهده صفحه شخصی