رییس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

دکتر رحیم چینی‎‎پرداز
 دکترای آمار از دانشگاه نیوکاسل انگلستان
آدرس پست الکترونیک: chinipardaz_r@scu.ac.ir  
 شماره تماس: 33330040 (061)