روسای قبلی

دکتر حبیب حریزاوی  دکتر عبدالمحمد فروزانفر  دکتر منصور سراج  پروفسور امیدعلی شهنی کرم‎زاده
 
دوران ریاست: سال 1386 تا 1390
دکترای ریاضی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
دوران ریاست: 1390 تا 1392
دکترای ریاضی محض از دانشگاه انگلستان

 
دوران ریاست: 1392 تا 1393
 دکترای ریاضی از کالج سن جونز هند

 
دوران ریاست: 1393 تا 1395
دکترای جبر از دانشگاه اکستر انگلستان