پرسنل حسابداری

نام و نام خانوادگی : عبدالامیر قدرتی

مدرک تحصیلی : لیسانس

مسئولیت : تنظیم صورتحساب‎های مالی دانشکده
تنظیم قراردادها و صورتحساب‎های حق‎التدریس دانشکده

شماره تماس : 3708

نام و نام خانوادگی : مرتضی نور علیزاده 

مدرک تحصیلی : کاردانی 

شماره تماس : 3722