آیین نامه های آموزشی

آیین‎نامه‎های آموزشی کارشناسی، ارشد و دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه دانشجویان کارشناسی ارشد 94 و پس از آن دانلود (309.6k)
آیین نامه دکتری آموزشی- پژوهشی سال 90-1 دانلود (176.1k)
آیین نامه دکتری آموزشی- پژوهشی سال 90 دانلود (176.1k)
آیین نامه دکتری 95 دانلود (260.9k)
شیوه نامه دکتری 95 دانلود (151.4k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد 94 دانلود (1,928.9k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی 94 و بعد از آن دانلود (1,461.5k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (233.7k)