اعضای هیات علمی

نمایش 35 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمدرضا آخوند 

استادیار
شماره تماس: 061-33331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبرز آذرپناه

فریبرز آذرپناه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

البرز آذرنگ 

استادیار
شماره تماس: 3744
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه اعتبار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک بابادی 

استادیار
شماره تماس: 061-33331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی بصیرزاده

هادی بصیرزاده 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی پرهام

غلامعلی پرهام 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیره پیمان

منیره پیمان 

استادیار
شماره تماس: 33330012-18 3750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمجتبی جزائری جونقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیم چینی پرداز

رحیم چینی پرداز 

استاد
شماره تماس: 0611-3330022
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب حریزاوی

حبیب حریزاوی 

دانشیار
شماره تماس: 0611-33330040
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسماعیل حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دارابی

علی دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم داودیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرضیه دهقانی مدیسه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمن راسخ

عبدالرحمن راسخ 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضایی علی آباد

علی رضایی علی آباد 

استاد
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا زادکرمی

محمدرضا زادکرمی 

استاد
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن زیوری رضاپور

محسن زیوری رضاپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی سیاوشی

محمدعلی سیاوشی  

استادیار
شماره تماس: 061-33331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور سراج

منصور سراج 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین شیرعلی

نسرین شیرعلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیبه صادقی

حبیبه صادقی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سمیه طاهری فر 

مربی
شماره تماس: 061-33330010-3731
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمدرضا علوی 

دانشیار
شماره تماس: 3756
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمحمد فروزانفر

عبدالمحمد فروزانفر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد کاظمی فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهناز کوچک شوشتری

بهناز کوچک شوشتری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین لرکی

حسین لرکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید ماجانی

حمید ماجانی 

استادیار
شماره تماس: 06113330040
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رستم محمدیان

رستم محمدیان 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد منصوری

بهزاد منصوری 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331043
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد نامداری

مهرداد نامداری 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجمال هاشمی زاده دزفولی

سیدجمال هاشمی زاده دزفولی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سینا هدایتیان

سینا هدایتیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 35 نتیجه
از 1

اعضای هیات علمی

       

 


 
  فریبرز آذر پناه

azarpanah@ipm.ir
                
 

البرز آذرنگ

a_azarang@scu.ac.ir


 

  
  معصومه اعتبار  
 
  عبدالمحمد امین‌پور

aminpour@scu.ac.ir
 
 

  عبدالجبار بدیع‌الزمان (بازنشسته)

badiozzaman@scu.ac.ir
 
 


  ماشالله بصیرزاده 

m.basirzadeh@scu.ac.ir
 


 

  هادی بصیرزاده

basirzad@scu.ac.ir
 
  منیره پیمان

paimann_m@scu.ac.ir
 


  سید مجتبی جزایری جونقانی

m.jazayeri@scu.ac.ir

 
 

  مهدی جلالوند

jalalvand.m@scu.ac.ir
  
  حبیب حریزاوی

harizavi@scu.ac.ir
 

  اسماعیل حسینی

e.hosseini@scu.ac.ir
 
 

 
  علی دارابی

darabi.a@scu.ac.ir
 
 
   مریم داوودیان 

m.davoodian@scu.ac.ir

 
 

 
  شاپور رحیم پور (بازنشسته)
 
 

 
  علی رضایی علی‌آباد (مدیر گروه ریاضی)

aliabady_r@scu.ac.ir
 

  محسن زیوری رضاپور 

mzivari@scu.ac.ir
 
 
   منصور سراج

msaraj@scu.ac.ir
 
 

  محمد علی سیاوشی

m.siavoshi@scu.ac.ir
 
 

  امیدعلی شهنی کرمزاده

karamzadeh@ipm.ir
 
 

  نسرین شیرعلی

shirali_n@scu.ac.ir
 
 

  حبیبه صادقی

habibe.sadeghi@scu.ac.ir
 
 

  عبدالمحمد فروزانفر


 
 

  محسن قریشی شهرکی

m.ghoraishi@scu.ac.ir
 
 
  احمد کاظمی‌فر

a.kazemifard@scu.ac.ir
 
 

  عبدعلی کوچک پور (بازنشسته)


 
 

  بهناز کوچک شوشتری

shooshtari_b@scu.ac.ir
 
 

  ولی گرجی زاده (بازنشسته)


 
 
  حمید ماجانی

h.majani@scu.ac.ir
 
 

  رستم محمدیان

mohamadian_r@scu.ac.ir
 
 
  ابوطالب مرعشی (بازنشسته)   
 

 
  منصور معتمدی (بازنشسته) 

motamedei_m@scu.ac.ir
  
  مهرداد نامداری

namdari@ipm.ir
 
 

  نوراله نژادصادقی


 
 

  سید جمال هاشمی زاده (معاون گروه ریاضی)

jhashemi@scu.ac.ir
 
 

  سینا هدایتیان

Hedayatian@scu.ac.ir