آزمایشگاه های گروه آمار

گروه آمار جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف دارای سه سایت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می‎باشد.

 سایت کارشناسی با تعداد 45 کامپیوتر و ظرفیت افزایش به 50 کامپیوتر به طور مشترک مورد استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی سه گروه کامپیوتر، ریاضی و آمار قرار می‎گیرد.

  سایت کارشناسی ارشد با تعداد 22 کامپیوتر و با ظرفیت افزایش به 50 کامپیوتر به طور مشترک مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی و آمار قرار می‎گیرد. مدیریت این سایت با همکاری دانشجویان این مقطع انجام می‎شود.
سایت ویژه دانشجویان دکترا نیز با تعداد کامپیوتر و  میز مازاد جهت استقرار لپ‎تاپ دانشجویان این مقطع، به طور اختصاصی توسط دانشجویان گروه آمار مورد استفاده قرار می‎گیرد.
همچنین گروه آمار جهت برگزاری دروسی که نیاز به آزمایشگاه کامپیوتر می‎باشد از آزمایشگاه اختصاصی گروه کامپیوتر استفاده می‎نمایند.